Regulamin

Wersja z 20 maja 2024 r

Informacje ogólne

GO TO ISTRIA to strona internetowa, która pomaga Użytkownikom wyszukiwać i rezerwować wycieczki oraz publikować opinie na temat tych atrakcji. Wszystkie rezerwacje dokonywane są za pośrednictwem Go To Istria (Nu Nu Production doo), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puli w Chorwacji.

Dopiero gdy Go To Istria (Nu Nu Production doo) otrzyma część lub całość płatności od uczestnika, pomiędzy obiema stronami zaistnieje umowa.

Przed dokonaniem zakupu jakichkolwiek usług dostępnych na tej stronie gotoistria.com (od teraz: Strona internetowa) proszę dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Korzystanie z Serwisu oznacza, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na przestrzeganie wszystkich części Ogólnych Warunków Handlowych oraz Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do usług ani z nich korzystać.

Niniejsza strona internetowa (w tym podstrony oraz teksty, obrazy, filmy, oprogramowanie, produkty, usługi i inne informacje zawarte w Witrynie lub prezentowane na niej) jest udostępniana i stanowi własność Nu Nu Production doo

Szczegóły kontaktu

Nu Nu Produkcja doo
Banovčeva 23
HR-52 100 Pula

T: +385 (0 98 44 77 41
E-mail: info@gotoistria.com

Warunki korzystania

Podczas gdy produkcja Nu Nu doo. stara się zapewnić, że informacje zawarte w Serwisie są dokładne, nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do ich poprawności, kompletności ani przydatności do jakichkolwiek celów.

Nu Nu Production doo może zmieniać, dodawać lub usuwać informacje zawarte w Witrynie oraz jej strukturze i funkcjach w dowolnym momencie, według własnego uznania, bez wyraźnego informowania o takich zmianach oraz bez usuwania nieaktualnych informacji lub określania ich jako takich. Nu Nu Production doo może także blokować Użytkownikom dostęp do Serwisu lub jego części lub wymagać spełnienia określonych warunków. Nu Nu Production doo nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dostępności Witryny lub jej funkcji, że Witryna jest wolna od wad lub że Witryna i infrastruktura, na której działa, są wolne od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.

Nu Nu Production doo wyklucza swoją odpowiedzialność oraz swoich agentów i niezależnych wykonawców, ich pracowników, członków kadry kierowniczej, podagentów lub partnerów dystrybucyjnych za szkody związane z dostępem (lub niemożnością dostępu) do Strony internetowej. Wszelkie błędy lub pominięcia lub skutki uzyskane w wyniku korzystania z Witryny, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w zakresie udzielonych gwarancji, w przypadku uszczerbku na zdrowiu, życiu lub zdrowiu oraz w przypadku roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Nu Nu Production doo może zmienić niniejsze Warunki użytkowania ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli dokonamy zmian, obowiązują one z chwilą ich publikacji w Serwisie.

Zasady anulowania

O anulowaniu rezerwacji należy powiadomić Usługodawcę drogą e-mailową lub telefoniczną.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych usług przez Klienta, Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy według następującego harmonogramu:

Anulowanie rezerwacji do 24 godzin przed przyjazdem – 100%
Anulowanie rezerwacji 0-24h przed przyjazdem – 0%

W przypadku opóźnienia lub nie przybycia Klienta w umówionym terminie, Usługodawca nie ma obowiązku wykonania potwierdzonej usługi ani zwrotu pieniędzy
Jeżeli Klient w dowolnym momencie zdecyduje się na zakończenie lub rezygnację z płatnej usługi, Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy.
Anulowanie przez Nu Nu Production doo – W przypadku anulowania rezerwacji przed przyjazdem Nu Nu Production doo powiadomi klienta tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku klient ma możliwość zaakceptowania nowego rozkładu jazdy lub otrzymania pełnego zwrotu kosztów usługi/wycieczki. Trasy mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych lub innych nieprzewidywalnych wydarzeń. Nu Nu Production doo nie ponosi odpowiedzialności za warunki pogodowe, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność.
Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji nieruchomości Nu Nu Production doo przez pierwsze 15 minut od rozpoczęcia świadczenia usługi. Wszelkie reklamacje po upływie 15 minut nie będą uwzględniane, a wszelkie koszty ponosi Klient.

Ubezpieczenie

Do zakupu naszych usług nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia i kondycji fizycznej umożliwiającego korzystanie z naszych usług oraz posiadanie niezbędnego podstawowego poziomu sprawności odpowiadającego zarezerwowanej aktywności. Każda aktywność ma wskazany planowany czas aktywności i czas odpoczynku.

Klienci, którzy uczestniczą w naszych usługach wodnych lub wycieczkach obejmujących pływanie, muszą umieć pływać i zachowywać się prawidłowo na morzu.

Wszyscy klienci korzystają z naszych usług na własne ryzyko.

Nu Nu Production doo zapewnia podstawowe ubezpieczenie od osób trzecich na wypadek nieszczęśliwych wypadków lub obrażeń w trakcie wykonywania naszych usług.

Klientom zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków lub obrażeń.

Granice odpowiedzialnosci

Zgadzasz się, że Nu Nu Production poniesie całą odpowiedzialność i wyłączne zadośćuczynienie w odniesieniu do jakichkolwiek usług świadczonych na mocy niniejszej Umowy i wszelkich naruszeń niniejszej Umowy będzie ograniczone wyłącznie do kwoty zapłaconej przez Ciebie za takie usługi.

Nu Nu Production doo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze wynikające z korzystania lub niemożności skorzystania z którejkolwiek z jej usług ani za koszty nabycia usług zastępczych. Nu Nu Production doo nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, przypadkową śmierć, uszkodzenie mienia lub kradzież w wyniku (ale nie wyłącznie): upadku, wysiłku fizycznego, na który gość nie jest przygotowany; siły natury; podróże piesze lub inne formy podróży aktywnych lub przygodowych; spożycie napojów alkoholowych; zamieszki; terroryzm; awaria sprzętu; wysoki pułap; brak lub ograniczony dostęp do pomocy medycznej w odległych lokalizacjach; oraz adekwatność udzielonej pomocy lekarskiej. Zdecydowanie zaleca się ubezpieczenie podróżne.

Nu Nu Production doo nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe wydatki, które gość może ponieść w wyniku późnego rozpoczęcia i/lub późnego powrotu z powodu klęsk żywiołowych, pogody, ruchu ulicznego, choroby przewodnika lub innego gościa podczas podróży lub jakichkolwiek innych opóźnień z powodu okoliczności niezależnych od Nu Nu Production doo. Nu Nu Production doo zastrzega sobie prawo do wyznaczenia trasy i modyfikacji, jeśli jest to konieczne w celu poprawy jakości podróży lub dostosowania się do pogody oraz komfortu i dobrego samopoczucia gości. Goście Nu Nu Production doo wyrażają wyraźną zgodę na wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo swoich wyjazdów w celach marketingowych, a także wyrażają zgodę na takie wykorzystanie przez osoby trzecie, z którymi Nu Nu Production doo może współpracować bez wynagrodzenia finansowego.

Płatności w Serwisie

Aby móc korzystać z funkcji płatniczych Nu Nu Production doo, Użytkownik musi się zarejestrować. Użytkownik musi wprowadzić prawidłowe dane dotyczące płatności i niezwłocznie zaktualizować dane w przypadku zmian.

Po autoryzacji płatności Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych płatniczych do pobrania płatności przez wierzyciela.

Ceny Nu Nu Production doo

Wszystkie ceny w Nu Nu Production doo podane są za osobę i zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne podatki. Wszystkie ceny podane są w EUR i będą pobierane w EUR.

Zgodnie z art. 79 Ustawy o ochronie konsumentów (Zakon o zaštiti potrošača) Użytkownik ma prawo poinformować Nu Nu Production doo o swojej decyzji. Konsument ma prawo bez podania przyczyny jednostronnie rozwiązać umowę zawartą w Serwisie z dniem jej zawarcia, nie później niż w terminie 14 dni.

W przypadku umowy sprzedaży bieg terminu odstąpienia od umowy (14 dni) rozpoczyna się:

– dzień, w którym Użytkownik jest w posiadaniu towaru.
– w przypadku zamówienia przez Użytkownika większej liczby towarów, dzień, w którym Użytkownik
– w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych, termin, o którym mowa 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy

W przypadku umów o świadczenie usług bieg terminu odstąpienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.

Użytkownicy powinni poinformować Nu Nu Production doo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego i jednostronnego odstąpienia od umowy (przesłanego pocztą elektroniczną), podając swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz podając swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu i e-mail.
Uznaje się, że Użytkownik doręczył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli wyśle je w terminie do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia Nu Nu Production doo niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności.
Nu Nu Production doo dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zażądał zastosowania innych standardów i pod warunkiem, że w związku z takim zwrotem Użytkownik nie poniesie żadnych opłat .

Dostępność i gwarancja

Nie ma żadnych roszczeń dotyczących dostępności, jakości lub funkcji usług, ani wsparcia technicznego dla Witryny. Nu Nu Production doo może w dowolnym momencie przeprojektować, zmniejszyć lub zawiesić swój portal internetowy, według własnego uznania.

Zrzeczenie się

ZWOLNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ, UMOWA ZABEZPIECZENIA I PRZEJĘCIE RYZYKA. PRZECZYTAJ UWAŻNIE! 

Każda osoba w grupie musi złożyć jeden z tych formularzy. 

Jeśli dana osoba nie ukończyła 18 lat, formularz musi podpisać rodzic lub opiekun i przyjąć odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

PRZEJĘCIE RYZYKA

Jestem świadomy, że takie aktywności jak kajakarstwo morskie, snorkeling i wędrówki po plaży odbywają się na Morzu Adriatyckim i wiążą się z pewnymi zagrożeniami, których nie można uniknąć i które należy rozumieć jako warunek mojego udziału w Go To Istria (marka autorstwa NU NU Production doo)

Zagrożenia są nieoznakowane i obejmują między innymi: zmienną i niesprzyjającą pogodę, narażenie na zimną wodę, fale, surfowanie, lądowanie i starty podczas surfowania, prądy, wywrócenie się, utonięcie, hipotermię, kolizje z innymi jednostkami pływającymi, poślizgnięcie się, upadek , urazy związane ze złymi warunkami i konserwacją szlaków, urazy powstałe w wyniku noszenia kajaków, oparzenia od gorących pożarów i gorących przedmiotów oraz spotkania z dziką przyrodą. Uczestnicy mogą zgubić się lub odłączyć od swojej drużyny. Ratunek i leczenie mogą nie być łatwo dostępne. Mam świadomość, że Go To Istria może zwrócić się o pomoc do zewnętrznych operatorów łodzi i taksówek wodnych. Warunki wchodzenia na pokład statków motorowych mogą wystąpić przy wzburzonym morzu lub na skałach i plażach lub w ich pobliżu; istnieje możliwość odniesienia obrażeń podczas wchodzenia na pokład, podróżowania i rozładunku statków motorowych. To tylko częściowa lista zagrożeń, niebezpieczeństw i zagrożeń, które mogą wystąpić w dowolnym momencie i mogą potencjalnie spowodować obrażenia lub śmierć.

W celu wzięcia udziału w „Działaniach” z Go To Istria wyrażam zgodę na co następuje:

  • JESTEM ŚWIADOMA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z UCZESTNICTWEM W Spływie Kajakowym Morskim / WYNAJEM KAYAKÓW Z GO TO ISTRIA. AKCEPTUJĘ I W PEŁNI PONOSZĘ WSZELKIE TAKIE RYZYKO ORAZ MOŻLIWOŚĆ OBRAŻEŃ CIAŁA, ŚMIERCI, UTRATY MAJĄTKU LUB SZKÓD Z NIEGO WYNIKAJĄCYCH.
     
  • Poprzez udział w tych działaniach i/lub użytkowanie sprzętu, niniejszym biorę na siebie wszelkie ryzyko i niebezpieczeństwa oraz całą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i/lub szkody, niezależnie od tego, czy są spowodowane w całości lub w części zaniedbaniem lub innym postępowaniem właścicieli, agentów, funkcjonariuszy lub pracowników Go To Istria, lub przez jakąkolwiek inną osobę, łącznie ze mną. 

  • Oświadczam, że jestem zdrowy, nie jestem pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających lub alkoholu, ani nie posiadam ich, oraz że jestem zdolny do uprawiania sportów wiosłowych oraz że mój udział w tej działalności jest dobrowolny. Oświadczam, że nie mam żadnych ograniczeń fizycznych, dolegliwości zdrowotnych, niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, które ograniczałyby lub uniemożliwiały mi uczestnictwo.

  • ZRZEKAĆ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ, które mam lub będę miał w przyszłości wobec Go To Istria, jej właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, członków, agentów, cesjonariuszy, przedstawicieli prawnych, następców prawnych, niezależnych wykonawców i wszystkich współpracowników zaangażowanych w „Działania” ( „Zwolnieni”). Obejmuje to akty rażącego zaniedbania i zaniedbania ze strony osób zwolnionych, w tym między innymi nieprzewidywanie przez osoby zwolnione niebezpiecznych warunków, a także brak reakcji na sytuację awaryjną zgodnie ze swoimi certyfikatami.

  • ZWOLNIĆ I ZWOLNIĆ OSOBY ZWOLNIONE Z WSZELKIEJ Odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub obrażenia, w tym śmierć, której mogę doznać lub którą mogą ucierpieć moi najbliżsi krewni w wyniku mojego udziału w „Działaniach” z Go To Istria. Obejmuje to: ZANIEDBANIE, NARUSZENIE UMOWY LUB NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK USTAWOWYCH LUB INNYCH OBOWIĄZKÓW Ostrożności, a także NIEOCHRONIENIE MNIE ZE STRONY ZWOLNIEŃ PRZED RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z MOJĄ WYCIECZKĄ KAYAKEM MORSKIM.

  • Ja, w imieniu swoim, moich osobistych przedstawicieli i moich spadkobierców, niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na zwolnienie, zwolnienie, zabezpieczenie, obronę i zabezpieczenie Go To Istria oraz jej właścicieli, urzędników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub stratami z tytułu obrażeń ciała, szkody majątkowe, zawinioną śmierć, utratę usług lub inne okoliczności, które mogą wyniknąć z korzystania przeze mnie ze sprzętu lub obiektów do sportów wiosłowych lub mojego udziału w zajęciach związanych ze sportami wiosłowymi. W szczególności rozumiem, że zrzekam się, zwalniam i zrzekam się wszelkich roszczeń lub działań, które podejmę jakie mogą mieć obecnie lub w przyszłości za zaniedbania lub inne zachowania właścicieli, agentów, urzędników lub pracowników Go To Istria – NU NU Production doo

  • DLA OPIEKUNÓW: Mam pełnomocnictwo prawne do działania w charakterze opiekuna dla niżej wymienionych osób nieletnich. Mam świadomość, że osoba niepełnoletnia będzie uczestniczyć w wycieczce kajakiem morskim lub wypożyczeniu kajaka morskiego z Go To Istria i że osoby niepełnoletnie mogą nie być związane umową przez Umowę o zwolnieniu ze wszystkich roszczeń i zrzeczeniu się odpowiedzialności, którą widziałem i którą podpisałem. Dlatego też w szczególności zgadzam się zabezpieczyć i zwolnić Go To Istria z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania i pozwy, które mogą zostać wniesione przez wyżej wymienioną osobę niepełnoletnią znajdującą się pod moją opieką przed, w trakcie i po „Działaniach” z Go To Istria.

  • POTWIERDZAM, ŻE JESTEM WIEKEM PRAWNYM ORAZ PRZECZYTAŁEM I ROZUMIEM NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PODPISUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ ZRZEKAM SIĘ NIEKTÓRYCH PRAW PRAWNYCH, KTÓRE JA LUB MOI spadkobiercy, BLIŻSI KREWNI, WYKONAWCY, ADMINISTRATORZY I cesjonariusze MOGĄ MIEĆ PRZECIWKO WYDAWCA(Y).

Niniejsza umowa oraz wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania pomiędzy stronami niniejszej umowy podlegają prawu chorwackiemu.

Zamknąć
Zamknąć
Zalogować się
Zamknąć
Wózek (0)
Brak produktów w koszyku.