Voorwaarden

Versie 20 mei 2024

Algemene informatie

GO TO ISTRIA is een webpagina die gebruikers helpt bij het onderzoeken en boeken van rondleidingen en het posten van meningen over die ervaringen. Alle boekingen worden gedaan via Go To Istria (Nu Nu Production doo), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Pula, Kroatië.

Pas wanneer Go To Istria (Nu Nu Production doo) een gedeeltelijke of volledige betaling van de deelnemer heeft ontvangen, ontstaat er een contract tussen beide partijen.

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een van de diensten aanschaft die op deze webpagina gotoistria.com (vanaf nu: de webpagina) worden aangeboden. Gebruik van de Website betekent dat u alle delen van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat dat u hieraan gebonden bent. Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de diensten.

Deze webpagina (inclusief subsites en tekst, afbeeldingen, video's, software, producten, diensten en andere informatie vervat in of gepresenteerd op de website) wordt geleverd door en is eigendom van Nu Nu Production doo

Contact details

Nu Nu Productie doo
Banovčeva 23
HR-52 100 Pula

T: +385 (0 98 44 77 41
E-mail: info@gotoistria.com

Gebruiksvoorwaarden

Terwijl de productie van Nu Nu doo is. probeert ervoor te zorgen dat de informatie op de Website accuraat is, maar biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de juistheid, volledigheid of geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.

Nu Nu Production doo kan op elk moment naar eigen goeddunken informatie op de Website en de structuur en functies ervan wijzigen, toevoegen of verwijderen, zonder uitdrukkelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, en zonder verouderde informatie te verwijderen of als zodanig te karakteriseren. Nu Nu Production doo kan ook de toegang van Gebruikers tot de Website of delen ervan blokkeren of eisen dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Nu Nu Production doo biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de beschikbaarheid of de functies van de Website, dat de Website vrij is van gebreken, of dat de Website en de infrastructuur waarop deze draait, vrij zijn van virussen en andere schadelijke software.

Nu Nu Production doo sluit haar aansprakelijkheid en haar agenten en onafhankelijke contractanten, hun werknemers, functionarissen, subagenten of distributiepartners uit voor schade die verband houdt met uw toegang (of onvermogen tot toegang) tot de Website. Eventuele fouten of weglatingen, of de resultaten verkregen door het gebruik van de Website, ongeacht de wettelijke basis van een dergelijke aansprakelijkheid, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, en alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het kader van afgegeven garanties, in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor claims op basis van de productaansprakelijkheidsregelgeving.

Nu Nu Production doo kan deze Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, gelden deze als publicatie op de Website.

Annuleringsbeleid

De aanbieder van de diensten dient per e-mail of telefoon op de hoogte te worden gesteld van de annulering.

Wanneer de geboekte diensten door de klant worden geannuleerd, heeft de klant recht op terugbetaling volgens het volgende schema:

Annulering tot 24 uur voor aankomst – 100%
Annulering 0-24 uur voor aankomst – 0%

In geval van vertraging of niet-aankomst door de klant op het afgesproken tijdstip, is de dienstverlener niet verplicht de bevestigde dienst uit te voeren, noch het geld terug te geven.
Als de klant op enig moment besluit de betaalde dienst te beëindigen of stop te zetten, is de dienstverlener niet verplicht het geld terug te geven.
Annulering door Nu Nu Production doo – Bij annulering voor aankomst zal Nu Nu Production doo de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In dit geval heeft de klant de mogelijkheid om een nieuw schema te accepteren of een volledige terugbetaling voor de dienst/reis te ontvangen. Reisroutes kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de weersomstandigheden of andere onvoorspelbare gebeurtenissen. Nu Nu Production doo is niet verantwoordelijk voor weersomstandigheden die de activiteit negatief kunnen beïnvloeden.
Klanten hebben gedurende de eerste 15 minuten na aanvang van de dienstverlening het recht om een klacht in te dienen over de eigendommen van Nu Nu Production doo. Alle klachten buiten de termijn van 15 minuten worden niet aanvaard en alle kosten zijn voor rekening van de klant.

Verzekering

Er is geen eerdere ervaring vereist voor de aankoop van onze diensten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikken over een adequate gezondheid en fysieke conditie om deel te nemen aan onze diensten, en over het noodzakelijke basisniveau van fitheid te beschikken dat overeenkomt met de gereserveerde activiteit. Elke activiteit heeft een aangegeven geplande activiteits- en rusttijd.

Klanten moeten kunnen zwemmen en zich op zee correct gedragen als ze onze waterdiensten of excursies bijwonen, waaronder zwemmen.

Alle cliënten nemen op eigen risico deel aan onze dienstverlening.

Nu Nu Production doo biedt een basisverzekering tegen derden bij ongevallen of letsel tijdens de uitvoering van onze diensten.

Klanten wordt geadviseerd een aanvullende verzekering af te sluiten in geval van ongevallen of verwondingen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat Nu Nu Production de volledige aansprakelijkheid en uw exclusieve rechtsmiddel aanvaardt met betrekking tot enige dienst(en) die onder deze Overeenkomst wordt geleverd en dat elke inbreuk op deze Overeenkomst uitsluitend beperkt is tot het bedrag dat u voor dergelijke dienst(en) heeft betaald.

Nu Nu Production doo is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van een van haar diensten of voor de kosten van de aanschaf van vervangende diensten. Nu Nu Production doo is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, overlijden door ongeval of schade aan eigendommen of diefstal als gevolg van (maar niet beperkt tot): vallen, fysieke inspanning waarop een gast niet is voorbereid; natuurkrachten; voetreizen of andere vormen van actieve of avontuurlijke reizen; consumptie van alcoholische dranken; maatschappelijke onrust; terrorisme; een defect aan apparatuur; grote hoogte; gebrek aan of beperkte toegang tot medische zorg op afgelegen locaties; en de toereikendheid van de medische zorg zodra deze is verleend. Een reisverzekering wordt sterk aanbevolen.

Nu Nu Production doo is niet aansprakelijk voor extra kosten die een gast kan maken als gevolg van een late start en/of late terugkeer als gevolg van natuurrampen, weersomstandigheden, verkeer, ziekte van een gids of andere gast onderweg of andere vertragingen als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Nu Nu Production doo. Nu Nu Production doo behoudt zich het recht voor om een route te maken en indien nodig wijzigingen aan te brengen om de kwaliteit van de reis te verbeteren of om rekening te houden met het weer en het comfort en welzijn van de gasten. Gasten van Nu Nu Production doo geven uitdrukkelijk toestemming om foto's of video-opnamen te maken van haar reizen voor marketingdoeleinden, en geven toestemming voor dergelijk gebruik door derden waarmee Nu Nu Production doo kan samenwerken, zonder financiële vergoeding.

Betalingen op de Website

Om de betalingsfuncties van Nu Nu Production doo te gebruiken, moet de gebruiker zich registreren. De Gebruiker moet de juiste betalingsgegevens invoeren en de gegevens bij wijzigingen onmiddellijk bijwerken.

Na autorisatie van de betaling stemt de Gebruiker ermee in dat zijn betalingsgegevens worden gebruikt om betalingen door de schuldeiser te innen.

Prijzen van Nu Nu Production doo

Alle prijzen op Nu Nu Production doo zijn per persoon en inclusief BTW en alle andere belastingen. Alle prijzen worden weergegeven in EUR en worden in EUR in rekening gebracht.

Volgens de Consumentenbeschermingswet, artikel 79 (Zakon o zaštiti potrošača), heeft de gebruiker het recht om Nu Nu Production doo op de hoogte te stellen van zijn beslissing. De consument heeft het recht om, zonder opgave van redenen, de op deze Website gesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden vanaf de dag van de totstandkoming ervan, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Bij een verkoopovereenkomst gaat de herroepingstermijn (14 dagen) in:

– de dag waarop Gebruiker de goederen in bezit heeft.
– bij meerdere door Gebruiker bestelde goederen: de dag waarop Gebruiker
– bij het sluiten van overeenkomsten waarbij digitale inhoud niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd, gaat de genoemde termijn van 14 dagen in vanaf de dag van het sluiten van het contract

Bij dienstenovereenkomsten gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De Gebruikers zullen Nu Nu Production doo op de hoogte stellen van hun beslissing om het contract te herroepen door het contract ondubbelzinnig eenzijdig te beëindigen (verzonden per e-mail), waarin ze hun besluit om het contract te herroepen uiteenzetten en hun naam, achternaam, adres en telefoonnummer vermelden. en e-mail.
De Gebruiker wordt geacht de herroepingsverklaring te hebben afgegeven wanneer de Gebruiker deze binnen de termijn voor herroeping van het contract verzendt.

In geval van herroeping zal Nu Nu Production doo onmiddellijk, of uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop het het besluit van de Gebruiker ontvangt om de overeenkomst te herroepen, alle van de Gebruiker ontvangen betalingen terugbetalen.
Nu Nu Production doo zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht om het gebruik van andere standaarden en op voorwaarde dat de Gebruiker geen kosten hoeft te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling. .

Beschikbaarheid en garantie

Er wordt geen aanspraak gemaakt op beschikbaarheid, kwaliteit of servicefuncties, of technische ondersteuning voor de Website. Nu Nu Production doo kan haar online portal op elk moment naar eigen goeddunken opnieuw ontwerpen, inkrimpen of opschorten.

Vrijstelling

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFSTAND VAN CLAIMS, VRIJWARINGOVEREENKOMST & OVERNAME VAN RISICO'S. LEES AANDACHTIG! 

Elke persoon in een groep moet een van deze formulieren indienen. 

Als de persoon jonger dan 18 jaar is, moet een ouder of voogd het formulier ondertekenen en de verantwoordelijkheid voor de minderjarige op zich nemen.

OVERNAME VAN RISICO'S

Ik ben me ervan bewust dat activiteiten zoals kajakken op zee, snorkelen en strandwandelen plaatsvinden aan de Adriatische zee en bepaalde risico's met zich meebrengen die niet kunnen worden vermeden en moeten worden begrepen als voorwaarde voor mijn deelname aan Go To Istria (merk van NU NU Production doo)

De risico's zijn niet gemarkeerd en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: variabel en slecht weer, blootstelling aan koud water, golven, branding, landingen en lanceringen, stroming, kapseizen, verdrinking, onderkoeling, botsing met andere waterscooters, uitglijden, vallen , verwondingen gerelateerd aan slechte staat en onderhoud van de paden en verwondingen door het dragen van kajaks, brandwonden door hete branden en hete voorwerpen en ontmoetingen met wilde dieren. Deelnemers kunnen verdwalen of gescheiden raken van hun gezelschap. Redding en medische behandeling zijn mogelijk niet direct beschikbaar. Ik ben mij ervan bewust dat Go To Istria voor hulp een beroep kan doen op externe bootexploitanten en watertaxi's. De omstandigheden voor het aan boord gaan van gemotoriseerde vaartuigen kunnen zich voordoen bij ruige zeeomstandigheden of op of nabij rotsen en stranden; het is mogelijk gewond te raken tijdens het aan boord gaan, reizen en lossen van gemotoriseerde schepen. Dit is slechts een gedeeltelijke lijst van risico's, gevaren en gevaren die zich op elk moment kunnen voordoen en die mogelijk letsel of de dood kunnen veroorzaken.

Om deel te nemen aan de “Activiteiten” met Go To Istria ga ik hierbij akkoord met het volgende:

  • IK BEN BEWUST VAN DE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN DEELNAME AAN EEN KAJAKTOCHT/HUUR OP ZEE MET GO NAAR ISTRIË. IK AANVAARD EN VOLLEDIG AL DERGELIJKE RISICO'S EN DE MOGELIJKHEID VAN PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, VERLIES VAN EIGENDOMMEN OF SCHADE DIE DAARuit voortvloeit, AANVAARD.
     
  • Door mijn deelname aan deze activiteiten en/of het gebruik van apparatuur aanvaard ik hierbij alle risico's en gevaren en alle verantwoordelijkheden voor eventuele verliezen en/of schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid of ander gedrag van de eigenaren, agenten, functionarissen of werknemers van Go To Istria, of door een andere persoon, inclusief mijzelf. 

  • Ik verifieer dat ik in goede gezondheid verkeer, niet onder de invloed ben van drugs of alcohol van welke aard dan ook, noch deze in mijn bezit heb, en in staat ben om paddlesporten te beoefenen, en dat mijn deelname aan deze activiteit vrijwillig is. Ik erken dat ik geen fysieke beperkingen, medische aandoeningen, fysieke of mentale handicaps heb die mij zouden beperken of verhinderen om deel te nemen.

  • AFZIEN VAN ALLE CLAIMS die ik heb of in de toekomst zal hebben tegen Go To Istria, zijn eigenaren, functionarissen, directeuren, werknemers, leden, agenten, rechtverkrijgenden, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers, onafhankelijke contractanten en alle medewerkers die betrokken zijn bij de “Activiteiten” ( de “vrijgegeven”). Dit omvat daden van grove nalatigheid en nalatigheid van de Releasees, inclusief maar niet beperkt tot het feit dat de Releasees er niet in slagen gevaarlijke omstandigheden te voorspellen en er niet in slagen te reageren op een noodsituatie in overeenstemming met hun certificeringen.

  • OM DE VRIJWILLIGERS TE ONTVANGEN en TE ONTVANGEN van alle aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, kosten of letsel, inclusief de dood die ik kan lijden of die mijn nabestaanden kunnen lijden als gevolg van mijn deelname aan de “Activiteiten” met Go To Istria. Met inbegrip van: NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN ENIGE WETTELIJKE OF ANDERE ZORGPLICHT EN OOK HET NALATIGEN VAN DE KANT VAN DE VRIJGEGEVENEN OM MIJ TE BESCHERMEN TEGEN DE RISICO'S DIE VERBONDEN ZIJN AAN MIJN ZEKAYAKTOUR.

  • Ik, namens mezelf, mijn persoonlijke vertegenwoordigers en mijn erfgenamen, stem er hierbij vrijwillig mee in om Go To Istria en zijn eigenaren, functionarissen en werknemers vrij te geven, te ontslaan, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, acties of verliezen wegens lichamelijk letsel, schade aan eigendommen, onrechtmatige dood, verlies van diensten of anderszins die kunnen voortkomen uit mijn gebruik van paddlesportuitrusting of -locaties of mijn deelname aan paddlesportactiviteiten. Ik begrijp specifiek dat ik alle claims of acties vrijwaar, kwijtscheld en afzie van claims of acties die ik op dit moment of in de toekomst kan hebben voor de nalatige handelingen of ander gedrag van de eigenaren, agenten, functionarissen of werknemers van Go To Istria – NU NU Production doo

  • VOOR BEWAREN: Ik heb de wettelijke bevoegdheid om op te treden als voogd voor de hieronder genoemde minderjarige(n). Ik ben mij ervan bewust dat de minderjarige(n) zullen deelnemen aan een zeekajaktocht of huur bij Go To Istria en dat minderjarigen mogelijk niet contractueel gebonden zijn aan een overeenkomst inzake vrijgave van alle claims en afstand van aansprakelijkheid die ik heb gezien en ondertekend. Ik ga er daarom specifiek mee akkoord om Go To Istria schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, acties en rechtszaken die kunnen worden ingesteld door de hierboven genoemde minderjarige(n) die onder mijn zorg staat voorafgaand aan, tijdens en na de “Activiteiten” met Go To Istria.

  • IK BEVESTIG DAT IK DE WETTELIJKE LEEFTIJD BEN EN DAT IK DEZE OVEREENKOMST HEB GELEZEN EN BEGREPEN, EN IK BEN BEWUST DAT IK DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DEZE OVEREENKOMST AFZIST VAN BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN DIE IK OF MIJN ERFGENAMEN, NALATEN, UITVOERDERS, BEHEERDERS EN RECHTEN KUNNEN HEBBEN TEGEN DE VRIJGAVE(S).

Deze overeenkomst en alle rechten, plichten en verplichtingen tussen de partijen van deze overeenkomst worden beheerst in overeenstemming met de wetten van Kroatië.

Dichtbij
Dichtbij
Aanmelden
Dichtbij
Winkelwagen (0)
Geen producten in je winkelwagen.
nl_NLNederlands